20 Cdo 2147/2004
Datum rozhodnutí: 21.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2147/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Ch., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) O. E., a 2) J. E., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 E 2075/2001, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 12. 2002, č.j. 13 Co 435/2002-26, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 9. 2001, č.j. 16 E 2075/2001-12, jímž Okresní soud v Chebu nařídil podle svého rozsudku ze dne 30. 6. 1999, sp. zn. 11 C 290/95, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 5. 2000, sp. zn. 13 Co 1/2000, výkon rozhodnutí vyklizením povinných z označeného bytu do zajištěného náhradního ubytování.

Jsou-li dovolatelé jako v projednávaném případě fyzické osoby, je nezbytné, aby (nemají-li právnické vzdělání) byli zastoupeni advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývá, že by měli právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 24. 7. 2003, č.j. 16 E 2075/2001-40, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do čtrnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolili pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a předložili jeho plnou moc; dovolatelé byli poučeni o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na žádost povinných soud prvního stupně usnesením ze dne 16. 7. 2004, č.j. 16 E 2075/2001-45, prodloužil lhůtu určenou ke zvolení advokáta o deset dnů od doručení rozhodnutí.

Výše uvedené usnesení, které bylo povinným doručeno 26. 7. 2004, zůstalo bez odezvy.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. června 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu