20 Cdo 2140/2004
Datum rozhodnutí: 18.08.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2140/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné E. T., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému J. S., zastoupenému advokátem, pro 5.050.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5474/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2004, č.j. 29 Co 138/2004-21, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Oprávněná je povinna zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 13.485,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 16. 9. 2003, č.j. 22 Nc 5474/2003-5, tak, že zamítl návrh na nařízení exekuce.

Podáním ze dne 29. 7. 2005 vzala oprávněná dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Povinný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, jež sestávají z odměny za jeho zastupování advokátem v dovolacím řízení; výši odměny dovolací soud určil podle ustanovení § 1 odst. 1, § 2, § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bodu 1., § 14 odst. 1, § 15, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. částkou 13.410,- Kč. Součástí nákladů povinného je dále paušální částka náhrady za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 75,- Kč (§ 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nebude-li plněno dobrovolně, co ukládá toto rozhodnutí, může se účastník domáhat výkonu rozhodnutí (exekuce).

V Brně dne 18. srpna 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu