20 Cdo 2136/2006
Datum rozhodnutí: 07.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2136/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné D. C. L., zastoupené advokátem, proti povinnému S. M., pro 2.740.521,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 Nc 7333/2005, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2006, č.j. 56 Co 147/2006-47, takto:


Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2006, č.j. 56 Co 147/2006-47, se zrušuje a věc se vrací odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 24. 1. 2006, č.j. 47 Nc 7333/2005-28, jímž okresní soud zamítl návrh na nařízení exekuce podle notářského zápisu Mgr. P. H. ze dne 1. 6. 1999, sp. zn. NZ 152/99, N 192/99. Odvolací soud dospěl k závěru, že notářský zápis se svolením k vykonatelnosti může být podkladem exekuce pouze pro toho, kdo je v něm označen jako oprávněný; převedení práva z tohoto typu exekučního titulu na jinou osobu je pojmově vyloučeno.


V dovolání jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 238a odst. 1 písm. c/ a odst. 2 ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c/ a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) namítá oprávněná nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčena, že podobně jako je tomu u pohledávky přiznané rozsudkem lze postoupit i pohledávku zachycenou v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti. Navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 4. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).


Dovolání je podle § 237 odst. 1 písm. c/ a odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 238a odst. 1 písm. c/ a odst. 2 o.s.ř. a § 130 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), přípustné, neboť napadené usnesení má po právní stránce zásadní význam, daný tím, že odvolací soud vyřešil otázku postupitelnosti pohledávky vtělené do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti v rozporu s ustálenou soudní praxí.


Podle § 36 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. proti jinému, než kdo je v rozhodnutí označen jako povinný, nebo ve prospěch jiného, než kdo je v rozhodnutí označen jako oprávněný, lze provést exekuci, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost nebo přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu.


Podle § 36 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb. lze přechod povinnosti nebo přechod či převod práva prokázat jen listinou vydanou anebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, pokud nevyplývá přímo z právního předpisu.


Názor odvolacího soudu, že pohledávku zachycenou v notářském zápise se svolením k vykonatelnosti nelze postoupit, správný není. Okolnost, že k určité pohledávce existuje exekuční titul, jenž z ní činí pohledávku vymahatelnou soudním výkonem rozhodnutí (exekucí), nic nemění na tom, že se (z hmotněprávního hlediska) i nadále jedná o právo vyplývající ze závazkového vztahu, s nímž lze nakládat, zejména je lze postoupit, prominout, uznat, rozložit na splátky apod. Je-li takto možno nakládat s pohledávkou přiznanou rozsudkem (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 20 Cdo 1962/2004, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 1, ročník 2006 pod č. 14), není důvod, aby totéž neplatilo i o pohledávce vtělené do notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti; možnosti postoupit pohledávku zachycenou v tomto typu exekučního titulu (jenž je pak podkladem exekuce pro postupníka) Nejvyšší soud přisvědčil již v usnesení ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 986/2005.


Jelikož dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. byl uplatněn právem, Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta první, o.s.ř.).


Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta první, § 226 odst. 1 o.s.ř.).


O nákladech řízení, včetně nákladů řízení dovolacího, rozhodne podle výsledků dalšího řízení buď soud (§ 243d odst. 1, věta druhá, o.s.ř.) nebo soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 7. února 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu