20 Cdo 2134/2011
Datum rozhodnutí: 27.07.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2134/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J. N. , proti povinnému Ing. T. Č. , zastoupenému JUDr. Iljou Lamprechtem, advokátem se sídlem v Praze 5, Holečkova 10, pro 4 750 000,- Kč, postižením podílu v obchodní společnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 45 E 366/2003, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze 30. 6. 2005, č. j. 23 Co 257/2005-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Městský soud napadeným rozhodnutím změnil usnesení ze dne 29. 3. 2005, č. j. 45 E 366/2003-63, kterým obvodní soud nařídil výkon rozhodnutím postižením podílu povinného ve společnosti Tecotex a.s., tak, že návrh zamítl a oprávněnému uložil zaplatit povinnému na nákladech řízení 25 744,- Kč. Dále oprávněnému uložil zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení 475,- Kč.

Usnesení odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl oprávněný právnicky vzdělán. Usnesením ze dne 16. 4. 2009, č. j. 45 E 366/2003-101 (poté, co zamítl návrh oprávněného na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce), obvodní soud vyzval oprávněného, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolání odmítne (správně dovolací řízení zastaví). Usnesení bylo povinnému doručeno 25. 5. 2009. Ani poté však oprávněný vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5, větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, větou první, o. s. ř.; povinnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. července 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu