20 Cdo 2134/2004
Datum rozhodnutí: 21.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2134/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinné H. R., pro 1.000,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 152/2001, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 7. 2002, č.j. 22 Co 385/2002-32, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 3. 2001, č.j. E 152/2001-5, jímž Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou nařídil podle platebního výměru oprávněné ze dne 4. 10. 2000, č. 1340000635, k uspokojení pohledávky 1.000,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z důchodu (§ 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 26. 4. 2004, č.j. E 152/2001-65, soud prvního stupně opětovně poté, co první výzva k odstranění nedostatku v zastoupení nevedla dovolatelku vyzval, aby si do jednoho týdne od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a předložila listinu obsahující udělení plné moci.

Po výzvě, která jí byla doručena 13. 5. 2004, povinná požádala o prodloužení lhůty do 19. 6. 2004 (podáním z 17. 6. 2004 o další prodloužení lhůty). Vytýkaný nedostatek však neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu