20 Cdo 2130/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2130/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. Č. r., proti povinnému P. P., pro 13.932,- Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 16 E 1867/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 4. 2007, č. j. 17 Co 35/2007-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 30. 4. 2003, č.j. 16 E 1867/2002-7, jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru V. z. p. ČR, okresní pojišťovny ve Z., ze dne 26. 8. 2002, č. ., k uspokojení pohledávky 13.932,- Kč a nákladů, které budou oprávněné v průběhu výkonu rozhodnutí proti povinnému přiznány, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva ke spoluvlastnickému podílu povinného ve výši ½ na označených nemovitostech v katastrálním území Ú.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23. 10. 2007, č.j. 16 E 1867/2002-25, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 5. 11. 2007, reagoval povinný žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 2. 4. 2008, č.j. 16 E 1867/2002-43, zamítl.

Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu