20 Cdo 2130/2006
Datum rozhodnutí: 17.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2130/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému P. H., pro 8 951,- Kč, srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 31 E 2072/2004, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2005, č.j. 51 Co 56/2005-30, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.


Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 27. 5. 2005, č.j. 31 E 2072/2004-35, doručeným (náhradním způsobem dle ustanovení § 46 odst. 3, 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ) dne 19. 8. 2005 (v pátek), vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Uvedená žádost byla zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 5. 1. 2006, č.j. 31 E 2072/2004-45, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2006, č.j. 22 Co 62/2006-51, doručeným (rovněž náhradním způsobem dle ustanovení § 46 odst. 3, 5 o.s.ř.) dne 16. 6. 2006. Dovolatel vytčený nedostatek do dnešního dne neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. dubna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n n o v á , v. r.


předsedkyně senátu