20 Cdo 2125/98
Datum rozhodnutí: 30.05.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2125/98

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně A. M. proti žalovanému Ministerstvu zdravotnictví se sídlem v Praze 2, Palackého nám. 4, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 6 A 39/97, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31.10.1997, č.j. 6 A 39/97-10, takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podáním, označeným jako dovolání, napadla žalobkyně v záhlaví označené usnesení, jímž Vrchní soud zastavil řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15.5.1997, č.j. 61-2651-M-12.3.97 (42/7).

Vrchní soud rozhodl podle ustanovení § 250d odst. 3 o.s.ř. (v řízení podle hlavy druhé části páté, o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů), když dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí žalovaného je rozhodnutím procesním, jehož přezkoumatelnost soudem je vzhledem k § 248 odst. 2 písm. e/ o.s.ř. vyloučena.

Správní soudnictví podle části páté občanského soudního řádu je řízením zásadně jednostupňovým. Soud, který rozhoduje o věcech správního soudnictví, není ani soudem prvního stupně, ani soudem odvolacím (shodně srov. např. rozhodnutí uveřejněné pod číslem 38/1994 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Podle § 250j odst. 4 o.s.ř. platí, že proti rozhodnutí soudu není přípustný opravný prostředek. Tím je také vyloučeno uvažovat o odvolacím nebo dovolacím soudu, a v důsledku toho zákon ani neupravuje - k projednání opravného prostředku, byl-li přesto podán - funkční příslušnost soudu.

Nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který Nejvyšší soud řízení, jež jím trpí, zastavil (104 odst.1 o.s.ř.).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., neboť žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno. Žalovanému však v řízení před Nejvyšším soudem prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2000

JUDr. Vladimír K u r k a , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová