20 Cdo 2122/2006
Datum rozhodnutí: 17.04.2007
Dotčené předpisy:





20 Cdo 2122/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krkba ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného F. K., proti povinnému M. B., pro 40 700,- Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 12 E 250/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 3. 2006, č.j. 22 Co 3091/2005-27, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora uvedeným usnesením odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 31. 8. 2005, č.j. 12 E 250/2005-12, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.


Usnesení odvolacího soudu napadl povinný (podle obsahu podání) dovoláním. Jelikož nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 14. 6. 2006, č.j. 12 E 250/2005-38, doručeným dne 28. 6. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné (jím sepsané) dovolání, a upozornil jej na možnost požádat o ustanovení zástupce soudem, splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků; současně dovolatele poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel do dnešního dne vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. dubna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu