20 Cdo 2119/2006
Datum rozhodnutí: 07.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2119/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné F. F., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinné M. K., pro 5.250,- Kč, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 1 Nc 1468/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 12. 2005, č.j. 12 Co 768/2005-24, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 9. 2004, č.j. 1 Nc 1468/2004-6, jímž okresní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 30. 1. 2004, č.j. 13 Ro 1637/2003-5, exekuci a jejím provedením pověřil Mgr. P. K., soudního exekutora.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána, soud ji usnesením ze dne 14. 2. 2006, č.j. 1 Nc 1468/2004-30, doručeným jí 23. 2. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Na výzvu reagovala dovolatelka sdělením, že nemá žádný nemovitý ani movitý majetek a pobírá pouze starobní a vdovský důchod, a následně zasláním vyplněného potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. O ustanovení zástupce však nepožádala a na další dotaz soudu, zda o ustanovení zástupce žádá, nereagovala.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. února 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu