20 Cdo 2115/2011
Datum rozhodnutí: 26.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 2115/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné APOLLO LEASING spol. s r.o. , se sídlem v Plzni, Otýlie Beníškové 1556/12, identifikační číslo osoby 611 71 603, zastoupené JUDr. Zdeňkem Vlčkem, advokátem se sídlem v Plzni, Na Roudné 18, proti povinnému P. J. , pro pohledávku ve výši 11.940,- Kč s příslušenstvím a pro smluvní pokutu ve výši 14.308,- Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 45 Nc 7960/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 29. listopadu 2010, č. j. 36 Co 345/2010 - 35, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 27. 6. 2005, č. j. 45 Nc 7960/2005 - 6, nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu Plzeň-město ze dne 27. 10. 2004, č. j. 63 Ro 1203/2004 - 15, který nabyl právní moci dne 8. 12. 2004, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 11.940,- Kč, smluvní pokuty ve výši 14.308,- Kč, nákladů předchozího řízení ve výši 11.243,60 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Jitku Wolfovou, Exekutorský úřad Plzeň-město.

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 29. 11. 2010, č. j. 36 Co 345/2010 - 35, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. listopadu 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele
(§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu