20 Cdo 2110/2010
Datum rozhodnutí: 08.06.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 2110/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněných a) RNDr. M. J. a b) Ing. P. J. , obou zastoupených Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 32, proti povinné H. T. , zastoupené JUDr. Josefem Soukupem, advokátem se sídlem v Praze 4, Otakarova 5, pro vyklizení nebytového prostoru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 Nc 5697/2007, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, č. j. 29 Co 302/2009 - 99, takto:

Dovolání se odmítá. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 27. března 2009, č. j. 38 Nc 5697/2007 - 63, nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 3. 3. 2006, sp. zn. 6 C 81/2005, exekuci vyklizením povinné z nebytových prostor, sestávajících ze dvou místností s příslušenstvím, které se nacházejí v podkroví domu č.p. 727, postaveného na pozemku označeném jako parc. č. 1044, obojí v k.ú. Bubeneč, na adrese Terronská 7, Praha 6, a které jsou označeny žlutou barvou na plánku podlaží, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto rozsudku a přestěhováním povinné do náhradního bytu sestávajícího z jedné mísnosti s kuchyňským koutem s příslušenstvím nacházejícího se v 5. patře domu č.p. 727, postaveného na pozemku parc. č. 1044, obojí v k.ú. Bubeneč, na adrese Terronská 7, Praha 6 , dále pro náklady exekuce a náklady oprávněných, které budou v průběhu řízení stanoveny, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Luďka Němce, Exekutorský úřad Karlovy Vary.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 1. 12. 2009, č. j. 29 Co 302/2009 - 99, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 1. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. června 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu