20 Cdo 2106/2007
Datum rozhodnutí: 27.05.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2106/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné společnosti A. C. Ltd., proti povinným 1) J. M. a 2) V. M., zastoupeným advokátem, pro 696.618,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 1 Nc 1080/2003, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.4.2006, č.j. 6 Co 721/2006-89, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 2.2.2006, č.j. 1 Nc 1080/2003-83, jímž Okresní soud v Písku připustil, aby do řízení na místo dosavadního oprávněného vstoupil nový oprávněný, a to A. C. Ltd.Rozhodnutí odvolacího soudu napadli povinní dovoláním (datovaným 12.8.2006 /č.l. 94/), v němž nespecifikovali žádný z dovolacích důvodů taxativně vyjmenovaných v § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ); obsahem (blanketového) dovolání byla jen žádost o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Usnesením okresního soudu ze dne 2.10.2006 (na č.l. 104), které nabylo právní moci dne 25.11.2006, byl ve druhém výroku ustanoven oběma povinným zástupce pro řízení o dovolání JUDr. J. H., advokát. Dne 21.12.2006 povinní již zastoupeni advokátem sdělili (č.l. 105), že dovolání v předmětné věci je připravováno a bude doručeno nejpozději do 15. ledna 2007. Podáním z 19.1.2007 (č.l. 107, 108) požádali o prodloužení lhůty připravovaného dovolání o 15 dnů s tím, že dovolání bude doručeno nejpozději do 31. ledna 2007. Vady dovolání však byly náležitým způsobem doplněny až podáním ze dne 22.3.2007 (č.l. 117 124).

Podle ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o.s.ř., které platí i pro řízení u dovolacího soudu (§ 243c odst. 1 o.s.ř.), není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne.

Podle ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o.s.ř.) v dovolání uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty první, o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Podle ustanovení § 241b odst. 3, věty druhé za středníkem, o.s.ř. požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Podle § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. může účastník podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Z výše uvedeného plyne, že dovolání, které neobsahuje údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním; vady může dovolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím prekluzivní lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.2.2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.1.2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod poř. č. 21).

V projednávané věci nabylo usnesení okresního soudu, jímž byl povinným ustanoven zástupce pro řízení o dovolání, právní moci 25.11.2006, takže poslední den lhůty, kdy bylo možno doplnit dovolání o důvody, z jakých se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, byl čtvrtek 25.1.2007 (§ 240 odst. 1, věta první, § 241b odst. 3, věta první, § 243c odst. 1, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Dovolací soud proto k opožděně učiněnému doplnění dovolání podanému 22.3.2007 nepřihlížel a vadné dovolání odmítl (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu