20 Cdo 2105/99
Datum rozhodnutí: 29.08.2001
Dotčené předpisy:
20 Cdo 2105/99

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce města B. proti žalovanému J. Š., o vyklizení nebytových prostor, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 56/96, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 1999, č.j. 12 Co 542/98 - 82, takto:Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. dubna 1999, č.j. 12 Co 542/98  82, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně ve výroku označeným usnesením odmítl - odkazuje na ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) - odvolání žalovaného proti rozsudku ze dne 16. října 1998, č.j. 55 C 56/96-72, jímž Městský soud v Brně uložil žalovanému vyklidit nebytové prostory v přízemí domu v B. Odvolací soud měl odvolání za opožděné, uváděje, že rozsudek byl doručen zástupkyni žalovaného dne 10. listopadu 1998 a odvolání bylo podáno osobně u soudu prvního stupně dne 26. listopadu 1998, přičemž posledním den lhůty k podání odvolání byl 25. listopad 1998.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný (zastoupený advokátkou) včasné dovolání, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 238a odst. 1 písm. e/ o. s. ř., namítaje, že jsou dány dovolací důvody dle ustanovení § 241 odst. 3 pod písm. c/ a d/ o. s. ř., jejichž prostřednictvím lze odvolacímu soudu vytýkat, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování (písmeno c/), a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci (písmeno d/). Podle dovolatele vyšel odvolací soud z chybného zjištění, že odvolání bylo podáno (dne 26. listopadu 1998) osobně u soudu prvního stupně; podal je totiž poštou, a to dne 25. listopadu 1998, tedy posledního dne zákonné lhůty. Na podporu tohoto tvrzení dovolatel Nejvyššímu soudu nabízí důkaz podacím listem pro doručení listovní zásilky a kopií vyhotoveného odvolání, na němž není otisk razítka podatelny Městského soudu v Brně. Proto dovolatel požaduje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001).

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. e/ o. s. ř. a je i důvodné.

Dovolací důvod dle ustanovení § 241 odst. 3 písm. c/ o. s. ř. zjevně dán není, jelikož ten se pojí s dokazováním skutečností mezi účastníky sporných (se zjišťováním skutkového stavu), jímž šetření o okolnostech doručení není.

Bez zřetele k tomu, že na něj dovolatel výslovně neodkazuje, vystihuje dovolání po obsahové stránce (argumentem nesprávnosti výsledků šetření odvolacího soudu o způsobu podání dovolání) především dovolací důvod dle ustanovení § 241 odst. 3 písm. b/ o. s. ř., jímž lze namítat, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Přitom řízení touto vadou vskutku trpí.

Z obsahu spisu se podává, že zástupkyni žalovaného s procení plnou mocí (srov. § 49 odst. 1 o. s. ř.) byl rozsudek soudu prvního stupně doručen v úterý 10. listopadu 1998 (srov. doručenku u č.l. 73), takže posledním dnem lhůty k podání odvolání byla středa 25. listopadu 1998. Nedatované odvolání žalované (č.l. 74 - 75) je opatřeno podacím razítkem podatelny soudu prvního stupně s datem 26. listopadu 1998, v němž je dále (ve shodě s ustanovením § 123 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. března 1998, č.j. 1100/98-OOD, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy) vyznačeno, že podání bylo doručeno osobně. Tento údaj je ovšem v přímém rozporu se skutečností, že pokyn soudce kanceláři, učiněný na zadní straně druhého listu odvolání (srov. č.l. 75 p. v.), je opatřen datem 25. listopadu 1998 (vyznačeným razítkem). Činil-li by soudce označený referát (v němž udělil kanceláři pokyn k zaslání stejnopisu odvolání žalobci) na poslední stranu odvolání vskutku již 25. listopadu 1998, pak by ovšem odvolání bylo včasné. Za tohoto stavu nemohl odvolací soud bez dalšího (aniž se pokusil uvedený rozpor objasnit) uzavřít, že odvolání je opožděné. Jestliže tak přesto učinil, pak zatížil odvolací řízení jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), napadené usnesení, zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 1, 2 a 5 o. s. ř.). Za dané situace již pokládal za nadbytečné zabývat se i existencí dovolacího důvodu dle § 241 odst. 3 písm. d/ o. s. ř.

Úkolem odvolacího soudu bude, aby dalším šetřením v součinnosti se soudem prvního stupně odstranil rozpory mezi obsahem podacího razítka na č.l. 74 a referátem z č.l. 75 p. v. Přitom se bude zabývat i tvrzeními, jež dovolatel proti závěru o tom, že odvolání bylo podáno osobně, uplatnil v dovolání (včetně toho, že vyhodnotí obsah listin, jež jmenovaný k prokázání tvrzení, že odvolání podal prostřednictvím pošty, nabídl Nejvyššímu soudu). Až poté bude moci spolehlivě uzavřít, zda odvolání je včasné.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o nákladech řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1, věta třetí, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. srpna 2001

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu