20 Cdo 2104/2011
Datum rozhodnutí: 22.06.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 2104/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 000 05 886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, adresa pro doručování: Praha 2, Ječná 39a, proti povinné A. R. pro 808,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 EXE 1261/2010, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. ledna 2011, č. j. 68 Co 5/2011 - 35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 30. 9. 2010, č. j. 74 EXE 1261/2010 - 26 (jímž obvodní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 6. 5. 2010, č. j. 74 EXE 1261/2010 - 12).

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 3. 2011, č. j. 74 EXE 1261/2010 - 40, byla dovolatelka vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 15 dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, a současně byla poučena o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení bylo povinné doručeno dne 13. 4. 2011. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 28. 4. 2011 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila, o ustanovení zástupce nepožádala, ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. června 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu