20 Cdo 2103/2006
Datum rozhodnutí: 17.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2103/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně R. H., proti žalované D. G., zastoupené matkou, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 7 C 386/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 4. 10. 2005, č.j. 22 Co 98/2005-107, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud změnil rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 20. 6. 2003, č.j. 7 C 386/2002-24, tak, že zamítl návrh žalobkyně na vyloučení označených věcí z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, vedeného oprávněnou D. G. proti povinnému J. H. pod sp. zn. 14 E 1189/99 u Okresního soudu v Pardubicích.


Žalobkyně napadla rozsudek odvolacího soudu dovoláním. Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 23. 1. 2006, č.j. 7 C 386/2002-117, doručeným dne 30. 1. 2006, vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že nestane-li se tak do dvou měsíců, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1 a 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Žalované, jež by měla nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. dubna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu