20 Cdo 21/2005
Datum rozhodnutí: 02.02.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 21/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného JUDr. J. V. advokáta, jako konkurzního správce úpadce zdravotní pojišťovny v likvidaci, zastoupeného advokátem, proti povinnému Ing. J. N., pro částku 117.402,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Mělníku, pod sp. zn. E 267/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. června 2003, č. j. 24 Co 241/2003-15, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 4. března 2002, č. j. E 267/2002-7 (kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí), podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, okresní soud dovolatele usnesením z 5. listopadu 2004, doručeným 29. listopadu téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení zvolil advokáta, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ho, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel soudu sdělil, že (jako dlužník) podal návrh na prohlášení konkursu, takže předpokládá, že veškerá soudní řízení budou přerušena, a vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil. Na uvedeném nemůže nic změnit ani případná existence konkursního řízení, jelikož v důsledku prohlášení konkursu na majetek povinného exekuci sice nelze provést (§ 14 odst. 1 písm. e/ zákona č. 328/1991 Sb. v nyní účinném znění), lze ji však nařídit (srov. bod XXVI. stanoviska Nejvyššího soudu uveřejněného pod R 52/1998).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu