20 Cdo 2096/2010
Datum rozhodnutí: 23.06.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.20 Cdo 2096/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné J & V, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 3, Bořivojova 878/35, IČ 494 37 364, zastoupené Mgr. Čestmírem Sekaninou, advokátem se sídlem v Boskovicích, 17. listopadu 19, proti povinné AGRO MORAVA, v.o.s. , se sídlem v Brně, Zvonařka 14, zastoupené JUDr. Marií Minářovou, advokátkou se sídlem v Brně, Ludmily Konečné 14, pro 199.405,16 USD s příslušenstvím, prodejem nemovitostí povinné, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 17 E 322/99, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. července 2009, č. j. 20 Co 788/2008 - 175, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 26. 6. 2008, č. j. 17 E 322/99 - 162, zamítl návrh oprávněné na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu povinné v rozsahu ideální 1 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 3330 pro obec a k.ú. Kuřim u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, katastrálního pracoviště Brno-venkov, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 23. 7. 2009, č. j. 20 Co 788/2008 - 175, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podala oprávněná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 23. července 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání oprávněné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. Nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť oprávněná nemá na náhradu nákladů právo a povinné v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu