20 Cdo 2092/2002
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2092/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného J., spotřebního družstva ve Z., zastoupeného advokátem, proti povinnému M. Š., srážkami ze mzdy, pro 50.758,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 13 E 1586/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.5.2002, č.j. 12 Co 196/2002-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II: Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu včasným dovoláním. Vzhledem k tomu, že nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně jej vyzval, aby ve lhůtě třiceti dnů si coby zástupce ustanovil advokáta, a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Povinného soud upozornil, že nevyhoví-li podmínce povinného zastoupení, bude dovolací řízení zastaveno.

Na toto usnesení, doručené dne 4.9.2002, povinný neodpověděl.

Soudy obou stupňů rozhodovaly po 1.1.2001, a aplikovaly zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. (dále jen o.s.ř. ), pročež dovolání projednal Nejvyšší soud podle téhož předpisu (viz. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému, který by ve smyslu těchto ustanovení měl právo na jejich náhradu, však v daném stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly, neboť za náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva nelze považovat ty, které se pojí s vyjádřením k dovolání, jež svým zaměřením vztah k výsledku dovolacího řízení (zastavení dovolacího řízení) nikterak neosvědčilo..

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2003

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu