20 Cdo 2078/2006
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2078/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného L. České republiky, s. p., zastoupeného advokátkou, proti povinnému Ing. T. H., pro 130.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 29 Nc 6138/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2005, č.j. 9 Co 984/2005-18, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 9. 2003, č. j. 29 Nc 6138/2003-7a), jímž okresní soud nařídil podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2001, sp. zn. 1 Cm 212/98, k uspokojení pohledávky ve výši 130.000,- Kč s 0,05 % úroky z prodlení denně od 23. 11. 1993 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši Kč 21.365,-, pro náklady předcházejícího řízení ve věci o zjištění účtů povinného ve výši Kč 200,- a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. Č. B., soudního exekutora.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zák. č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 16. 1. 2006, č.j. 29 Nc 6138/2003-23a), soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která mu byla doručena 6. 2. 2006, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. dubna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu