20 Cdo 2073/2004
Datum rozhodnutí: 21.06.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2073/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného statutárního města O. proti povinnému J. S., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 E 1229/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2003, č.j. 10 Co 603/2003-15, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 10. 2002, č.j. 53 E 1229/2002-2, jímž Okresní soud v Ostravě nařídil podle svého rozsudku ze dne 8. 3. 1988, sp. zn. 29 C 252/87, vyklizení označeného bytu.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 9. 6. 2004, č.j. 53 E 1229/2002-25, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do dvaceti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložil jeho plnou moc a jím sepsané dovolání. Obsahem usnesení bylo i poučení o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li povinný výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena 30. 6. 2004, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. června 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu