20 Cdo 2066/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2066/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné T. O2 C. R., a. s., proti povinnému T. Ž., pro 65.945,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 49 Nc 901/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2004, č. j. 9 Co 337/2004-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 11. 9. 2003, č. j. 49 Nc 901/2003-5, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro severomoravskou oblast, ze dne 16. 4. 2002, č.j. 207495/2002-6381, ze dne 16. 4. 2001, č.j. 207483/2002-6381, a ze dne 22. 9. 2000, č.j. 589285/2000-6381, k vydobytí pohledávek celkem ve výši 65.945,11 Kč a pro náklady exekuce, které prováděním exekuce vzniknou, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 12. 1. 2007, č.j. 49 Nc 901/2003-27, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 18. 1. 2007, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2008JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu