20 Cdo 2060/2011
Datum rozhodnutí: 02.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2060/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, Krajské pobočky pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava, se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 1/267, proti povinnému D. S. , pro 9 500,- Kč, srážkami z jiných příjmů, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 52 E 882/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 6. 2009, č. j. 66 Co 633/2009-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 8. 2008, č. j. 52 E 882/2008-3, kterým okresní soud nařídil podle platebních výměrů oprávněné ze dne 23. 3. 2005, č. j. 4240501195 a č. j. 2140501194, výkon rozhodnutí srážkami z jiných příjmů, které povinnému přísluší od plátce Úřadu práce Ostrava. Současně žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl oprávněný právnicky vzdělán. Okresní soud usnesením ze dne 18. 8. 2010, č. j. 52 E 882/2008-30, vyzval povinného, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Poté, co byl zamítnut návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, okresní soud usnesením ze dne 4. 1. 2011, č. j. 52 E 882/2008-36, povinného opět vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal dovolání, a poučil o následcích spojených s neuposlechnutím výzvy. Usnesení bylo povinnému doručeno 25. 1. 2011. Ani poté však povinný vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech je odůvodněn § 243b odst. 5, větou první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, náklady v této fázi řízení (podle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. srpna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu