20 Cdo 206/2012
Datum rozhodnutí: 08.02.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
20 Cdo 206/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) S. M. a b) M. M. , proti povinnému K. K. , zastoupenému opatrovníkem JUDr. Vlastimilem Brejchou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Radniční 5, pro 444.921,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 24 Nc 5635/2002, o dovolání oprávněných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. srpna 2011, č. j. 8 Co 1155/2011 - 120, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 23. 7. 2010, č. j. 24 Nc 5635/2002 - 75, zastavil exekuci nařízenou usnesením téhož soudu ze dne 9. 7. 2002, č. j. 24 Nc 5635/2002 - 8, a rozhodl o nákladech soudního exekutora a nákladech řízení.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Českých Budějovicích usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podali oprávnění dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 12. 2011, č. j. 24 Nc 5635/2002 - 129, byli dovolatelé vyzváni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta a odstranili vady dovolání, s poučením, že nebude-li do 3 týdnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a dovolání sepsané jeho prostřednictvím, bude dovolací řízení zastaveno, a současně byli poučeni o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Toto usnesení bylo dovolatelům doručeno dne 5. 12. 2011, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 27. 12. 2011, avšak dovolatelé nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranili, o ustanovení zástupce nepožádali a ani netvrdili, že by měli právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2012

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu