20 Cdo 2051/2017
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 2051/2017

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph. D., v exekuční věci oprávněné České radiokomunikace a. s. , se sídlem v Praze 6, Skokanská č. 2117/1, identifikační číslo osoby 24738875, proti povinnému Bc. L. R. , pro 21 215 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na osvobození od soudních poplatků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 992/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. března 2016, č. j. 16 Co 66/2016-102, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2016, č. j. 16 Co 66/2016-102, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 5. 1. 2016, č. j. 34 EXE 992/2015-82, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 1. 2017, č. j. 34 EXE 992/2015-187, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranil, a ze spisu současně nevyplývá, že by sám dovolatel prokázal právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. 5. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. pověřený člen senátu