20 Cdo 2035/2001
Datum rozhodnutí: 23.01.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 2035/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku, Frýdek-Místek, Pionýrů 1757, proti povinné J. S., prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 29 E 715/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. března 2001, č. j. 10 Co 337/200112, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil rozhodnutí ze dne 8. června 2000, č. j. 29 E 715/20005, jímž okresní soud nařídil výkon výkazu nedoplatků ze dne 20. května 1998, č. j. HS/9004/6754/98, prodejem movitých věcí k vymožení pohledávky ve výši 162.458,- Kč a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně bylo vydáno 8. června 2000), Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen o. s. ř. ).

Protože z obsahu spisu nevyplývalo, že by povinná byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, okresní soud ji usnesením ze dne 18. června 2001, č. j. 29 E 715/200025a, doručeným 26. června téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě čtrnácti dnů od jeho doručení doložila soudu plnou moc osvědčující její zastoupení advokátem a prostřednictvím tohoto advokáta podala řádné dovolání, a poučil ji, že jinak dovolací soud dovolání odmítne. Povinná však - přestože okresní soud vyhověl její žádosti o prodloužení lhůty k doložení plné moci do 31. července 2001 - vytčený nedostatek, a to ani v dalším období, ke dni 7. listopadu 2001, neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo (na tomto závěru nic nemění ani poučení o odmítnutí dovolání namísto správného poučení o zastavení dovolacího řízení; jestliže by totiž dovolací soud dovolání odmítl, pak by se - stejně jako při zastavení dovolacího řízení - nezabýval věcným přezkumem napadeného rozhodnutí), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2002

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v.r.

předseda senátu