20 Cdo 2018/2006
Datum rozhodnutí: 27.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2018/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné m. č. P., zastoupené advokátem, proti povinnému L. V., pro 39.210,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. Nc 6370/2005, o dovolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 3. 3. 2005, č.j. Nc 6370/2005-6, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení, kterým obvodní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 23. 1. 2004, č.j. 25 C 17/2002-133, exekuci a jejím provedením pověřil Mgr. T. P., soudního exekutora, podal povinný dovolání.


K projednání dovolání proti tomuto usnesení není Nejvyšší soud funkčně příslušný. Z ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), podle něhož lze dovoláním napadat pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, vyplývá, že rozhodnutí soudu prvního stupně dovoláním úspěšně napadnout nelze (dovolatel mohl brojit proti usnesení soudu l. stupně odvoláním, o něm by rozhodoval Městský soud v Praze; teprve toto rozhodnutí lze napadnout dovoláním). Proto také zákon neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavil, aniž bylo nutno zkoumat splnění podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatele advokátem (§ 241 o.s.ř.).


O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. února 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu