20 Cdo 2017/2006
Datum rozhodnutí: 22.06.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2017/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. z. p. ČR, proti povinné P. K., pro 47.240,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 47 E 618/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 8. 2005, č.j. 9 Co 425/2005-22, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2003, č. j. 47 E 618/2003-4, jímž okresní soud nařídil podle platebních výměrů V. z. p. ČR, Okresní pojišťovny Ú. n. L., ze dne 21. 8. 2002, č. 4240201274 a č. 2140201273, k vydobytí pohledávky ve výši 47.240,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o. s. ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 30. 11. 2005, č. j. 47 E 618/2003-53, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Na výzvu, která jí byla doručena dne 19. 12. 2005, povinná reagovala žádostí o ustanovení zástupce, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 4. 2006, č. j. 47 E 618/2003-55, zamítl (právní moci usnesení nabylo 27. 5. 2006).


Nedostatek povinného zastoupení nebyl dovolatelkou odstraněn.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. června 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu