20 Cdo 2016/2006
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 2016/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R. a. s., proti povinnému P. K., pro 4.378,40 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 E 710/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 11. 2005, č.j. 9 Co 1254/2005-29, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 22. června 2005, č.j. 92 E 710/2003-18, jímž okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí nařízeného usnesením ze dne 17. 7. 2003, č.j. 92 E 710/2003-10, podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro severomoravskou oblast O. M.. H., ze dne 29. 7. 2002, č.j. 209095/2002-6381-IV.výpr., k vymožení pohledávky ve výši 4.378,40 Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí povinného.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen o.s.ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 15. 5. 2006, č. j. 92 E 710/2003-34, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, současně ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která mu byla doručena 24. 5. 2006, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. dubna 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu