20 Cdo 2014/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201320 Cdo 2014/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené Mgr. Zuzanou Štěpánovou, advokátkou se sídlem v Litvínově - Chudeříně, Podkrušnohorská 119, proti povinným 1) P. C. , zastoupenému Mgr. Vladimírem Náprstkem, advokátem se sídlem v Berouně - Centru, Pivovarská 170/3, a 2) M. Č. , pro 839 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 15 EXE 1981/2010, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 30 Co 459/2014-72, takto:

Dovolání se odmítá .

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze (dále odvolací soud ) ze dne 28. 11. 2014, č. j. 30 Co 459/2014-72, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 1. 9. 2014, č. j. 15 EXE 1981/2010-43, o zamítnutí návrhu povinného 1) na zastavení exekuce, není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. část první, čl. II., bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představuje vymáhaná pohledávka oprávněné ve výši 839 Kč, k jejímuž příslušenství se při zkoumání přípustnosti dovolání nepřihlíží viz § 238 odst. 1 písm. d) věta za středníkem o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto dovolání povinného 1) podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (viz § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. ledna 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu