20 Cdo 2011/2012
Datum rozhodnutí: 18.09.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 2011/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zdeňka Poledny v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 411 97 518, adresa pro doručování: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Krajská pobočka pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Kutná Hora, Hornická 209, Kutná Hora, proti povinnému M. H. , pro 75.693,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 7 Nc 3253/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. července 2011, č. j. 25 Co 285/2011 - 99, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Kutné Hoře usnesením ze dne 23. 2. 2011, č. j. 7 Nc 3253/2008 - 78, zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 20. 8. 2008, č. j. 7 Nc 3253/2008 - 4, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 15. 1. 2009, č. j. 25 Co 543/2008 - 17.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 21. 10. 2011, č. j. 7 Nc 3253/2008 - 114, byl dovolatel vyzván, aby do 15-ti dnů od jeho doručení předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Dovolatel požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, jeho žádost však byla usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 8. 3. 2012, č. j. 7 Nc 3253/2008 - 125, zamítnuta. Toto usnesení nabylo ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2012, č. j. 25 Co 209/2012 - 132, právní moci dne 18. 6. 2012, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 18. 8. 2012, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2012

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu