20 Cdo 1999/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1999/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné S. ž. a d. c., s. o., proti povinnému P. V., pro 10.243,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 4465/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 3. 2005, č.j. 18 Co 167/2005-21, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 17. 8. 2004, č.j. 16 Nc 4465/2004-9, jímž Okresní soud v Chebu k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.243,- Kč s poplatkem z prodlení ve výši 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení od 1. 6. 2003 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 600,- Kč a pro náklady exekuce nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 16. 4. 2004, č.j. 21 Ro 531/2004-6, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu (podle obsahu podání) dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 11. 4. 2006, č.j. 16 Nc 4465/2004-35, doručeným dne 21. 4. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 14 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatele poučil též o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta postupem podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). Dovolatel zůstal nečinný.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu