20 Cdo 1995/2002
Datum rozhodnutí: 30.07.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1995/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Mojmíra Putny ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky Pozemkového fondu ČR, se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, zastoupené advokátkou, proti povinnému B. B., zastoupenému advokátem, pro 6.920,- Kč (a náklady předcházejícího řízení ve výši 3.225,- Kč) srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 1 E 550/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 2. 2002, č.j. 47 Co 655/2001-8, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Povinný je povinen zaplatit oprávněné na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.582,50 Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám Mgr. D. H.

Výrok I. usnesení v souladu s ustanoveními § 237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 1 písm. c/, odst. 2 a § 243c odst. 2, věty první, občanského soudního řádu není odůvodněn.

O d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), je dovolatel povinen nahradit oprávněné náklady, které jí v dovolacím řízení vznikly. Výši odměny za zastupování oprávněné Nejvyšší soud ve smyslu § 151 odst. 1 a 2 o.s.ř. určil podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. (ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.).

Náklady oprávněné v dovolacím řízení spočívají v částce 1.507,50 Kč, představující 50 % sazby odměny za jeden úkon právní služby vyjádření k dovolání (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1, § 14 odst. 1, § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb.) sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1, věty první, vyhlášky č. 484/2000 Sb., a v částce 75,- Kč paušální náhrady ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2003

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu