20 Cdo 1982/2000
Datum rozhodnutí: 30.08.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1982/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného K. K., jako správce konkursní podstaty úpadce M. B., a.s., proti povinnému M. O., prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 43 E 991/97, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 1998, č.j. 13 Co 1109/98-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. října 1998, č.j. 13 Co 1109/98-36, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 11. prosince 1997, č.j. 43 E 991/97 - 17, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, jelikož dospěl ke stejnému závěru jako soud prvního stupně, a to, že jsou splněny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení výkonu rozhodnutí.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný včas podaným dovoláním. Jelikož povinný nebyl při podání dovolání zastoupen a jeho o žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z řad advokátů soud nevyhověl (usnesením Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově ze dne 21. března 2000, č.j. 43 E 991/97 - 60, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. dubna 2000, č.j. 13 Co 602/2000 - 66), vyzval jej soud prvního stupně usnesením ze dne 29. června 2000, č.j. 43 E 991/97 - 68, doručeným dne 4. července 2000 (srov. doručenku u č.l. 67 p.v.), aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do patnácti dnů od doručení usnesení.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, kterým Nejvyšší soud dovolací řízení pro neodstranění tohoto nedostatku zastaví - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Pro úplnost je třeba uvést, že v průběhu dovolacího řízení byl na původní oprávněnou (M. b., a.s.) prohlášen konkurs (usnesením Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 8. prosince 1999, sp. zn. 14 K 31/99), v důsledku čehož se účastníkem řízení na straně oprávněné stal od 8. prosince 1999 místo úpadkyně bez dalšího správce konkursní podstaty K. K. V exekučním řízení, v němž úpadce vystupoval ke dni prohlášení konkursu jako oprávněný, se totiž správce konkursní podstaty stává účastníkem tohoto řízení (místo úpadce) jako osoba na kterou přešlo oprávnění nakládat s majetkem podstaty (srov. § 14 odst. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů) - tedy i oprávnění nakládat s pohledávkami úpadce, jejichž uspokojení je exekucí vymáháno, eventuálně s jiným majetkem, jehož ochrana je exekucí vynucována (k tomu srov. shodně stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 17. června 1998, sp. zn. Cpjn 19/98, uveřejněné pod číslem 52/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, bod XXVI, odst. 4, poslední věta, odůvodnění, str. 195 /371/, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2000, sp. zn. 20 Cdo 1105/2000). Jako s účastníkem dovolacího řízení (oprávněným) tedy Nejvyšší soud dále jednal s označeným správcem konkursní podstaty.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. srpna 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová