20 Cdo 1971/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1971/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Č. p., a. s., proti povinným 1) I. H., a 2) J. Z., pro 34.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 2953/2005, o dovolání povinného 1) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2006, č.j. 24 Co 65/2006-22, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinného 1) proti usnesení ze dne 25. 4. 2005, č.j. 16 Nc 2953/2005-6, jímž Okresní soud v Mělníku k uspokojení pohledávky oprávněné 34.000,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 8. 12. 2001 do zaplacení nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Nymburku ze dne 22. 2. 2002, sp. zn. 1 T 23/2002, exekuci na majetek povinných a jejím provedením pověřil soudního exekutora.


Povinný 1) napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 22. 5. 2006, č.j. 16 Nc 2953/2005-27, doručeným dne 1. 6. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatele poučil též o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta postupem podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). Dovolatel zůstal nečinný.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu