20 Cdo 1969/2006
Datum rozhodnutí: 12.12.2006
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1969/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z ředsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného V. D., proti povinnému O. K., pro 50.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 Nc 2548/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2005, č.j. 26 Co 416/2003, 26 Co 577/2004-32, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 1. 2003, č.j. 10 Nc 2548/2002-6, jímž okresní soud nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. A. H., soudního exekutora (výrok I.) a dále zastavil odvolací řízení o odvolání povinného proti usnesení okresního soudu č.j. 10 Nc 2548/2002-25, ze dne 16. 8. 2004.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 20. 4. 2005, doručeným mu 1. 6. 2005, vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. prosince 2006


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu