20 Cdo 1962/2017
Datum rozhodnutí: 10.05.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1962/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem v Praze 1, Dlážděná č. 1003/7, identifikační číslo osoby 70994234, proti povinnému R. V. , za účasti manželky povinného J. V., zastoupené Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem v Praze 2, Lípová č. 474/14, pro 4 611,58 Kč s příslušenstvím, o návrhu manželky povinného na částečné zastavení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 9322/2015, o dovolání manželky povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2017, č. j. 14 Co 480/2016-65, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 6. 10. 2016, č. j. 15 EXE 9322/2015-35, kterým byl zamítnut návrh manželky povinného na částečné zastavení exekuce, jejímž vedením byl Obvodním soudem pro Prahu 8 pověřen dne 25. 9. 2015 pod č. j. 15 EXE 9322/2015-12, soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc, ohledně exekučního příkazu pověřeného soudního exekutora ze dne 20. 10. 2015, č. j. 164 EX 5289/15-25.

Manželka povinného napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen o. s. ř. .

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] odvolací soud rozhodoval ve věci částečného zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 4 611,58 Kč (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 187/2017). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 5. 2017
JUDr. Zbyněk Poledna předseda senátu