20 Cdo 1947/2006
Datum rozhodnutí: 11.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1947/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně T. J. P. P., zastoupené advokátem, proti žalované D. t. j. P., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 176/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 3. 2006, č.j. 21 Co 85/2006-48, takto:


I. Dovolání se zamítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 15. 11. 2005, č.j. 7 C 176/2004-32, jímž okresní soud (mimo jiné) zastavil řízení o určení vlastnictví k pozemku č. 1808/2 v katastrálním území P. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně v závěru, že věcnému projednání žaloby ohledně tohoto pozemku brání překážka věci rozsouzené, neboť v řízení vedeném u okresního soudu pod sp. zn. 8 C 100/93 byl tento pozemek pravomocně vydán žalované s tím, že její restituční nárok je po právu. Otázka opodstatněnosti restitučního nároku proto nemůže být znovu řešena, a to ani opačně v řízení o určovací žalobě.


V dovolání jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ a odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) žalobkyně namítá nesprávné právní posouzení věci. Je přesvědčena, že překážka věci pravomocně rozhodnuté v tomto řízení nepřichází v úvahu a že pozemek neměl být žalované vydán, neboť je na něm postavena stavba ve vlastnictví žalobkyně. Tím byla žalobkyni způsobena majetková újma ve formě trvalých úhrad za umístění její budovy na pozemku žalované. Navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 4. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).


Dovolání přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. není důvodné.


Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu sice správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.


Podle § 159a odst. 5 o.s.ř. jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu.


Je výrazem ustálené soudní praxe, že pravomocné rozhodnutí o žalobě na plnění představuje překážku věci pravomocně rozsouzené pro řízení o žalobě na určení existence nebo neexistence práva nebo právního vztahu vycházejícího z téhož skutkového základu, a to proto, že rozhodnutí o žalobě na plnění v sobě řešení otázky existence či neexistence takového práva nebo právního vztahu již zahrnuje (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 1994, sp. zn. IV. ÚS 2/93, uveřejněné ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 2, části II. pod č. 5, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2931/99, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10, ročník 2003 pod č. 85).


Tak je tomu i v souzené věci. Byla-li v řízení vedeném u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 8 C 100/93 žalobkyni pravomocně uložena povinnost vydat žalované pozemek č. 1808/2, zahrnuje v sobě toto rozhodnutí kladné posouzení otázky existence restitučního nároku žalované k tomuto pozemku. Staví-li tedy žalobkyně nyní svou určovací žalobu výlučně na tvrzení o neexistenci tohoto nároku, brání jejímu projednání překážka věci pravomocně rozhodnuté (§ 159a odst. 5 o.s.ř.).


Jelikož dovolatelce se prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu správnost napadeného usnesení zpochybnit nepodařilo, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 2, části věty před středníkem, o.s.ř. zamítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. (žalované v tomto stadiu řízení náklady nevznikly a žalobkyně na ně nemá právo).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. ledna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v.r.


předsedkyně senátu