20 Cdo 1944/2000
Datum rozhodnutí: 27.09.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1944/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. N. proti žalovaným 1) Č. s., akciové společnosti, a 2) J. I. A., k.s., o zaplacení 40.102,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. C 13273/96, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 1997, č.j. 25 Co 500/97 - 42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze, kterým bylo odmítnuto odvolání Ing. P. N. a P. N. proti usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 7. listopadu 1996, č.j. C 13273/96 - 23, jímž nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků. Posléze, podáním ze dne 31. srpna 2000, došlým Nejvyššímu soudu 5. září 2000, vzal své dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2000

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková