20 Cdo 1936/2017
Datum rozhodnutí: 09.05.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 1936/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a. s ., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 808/110, identifikační číslo 276 46 751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1326/5, proti povinné 1) J. T. , T., a povinnému 2) V. T. , T., pro 90 397,98 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha východ, pod sp. zn. 081 EX 10009/08, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka v Jihlavě ze dne 13. 9. 2016, č. j. 54 Co 67/2016-374, takto:

Řízení o dovolání povinného 2) se zastavuje .
Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.) :
Krajský soud v Brně - pobočka v Jihlavě napadeným rozhodnutím odmítla odvolání povinné 1) a potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha východ, se sídlem v Praze 4, Michelská č. 1326/62, ze dne 22. 10. 2015, č. j. 081 EX 10009/08-310, jímž vydal dražební vyhlášku.
Povinný 2), aniž by byl zastoupen advokátem, napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Usnesením soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, Exekutorský úřad Praha východ, se sídlem v Praze 4, Michelská č. 1326/62, ze dne 5. 12. 2016, č. j. 081 EX 10009/08-396, byl vyzván, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 9. 12. 2016, povinný 2) si zástupce však do současnosti nezvolil.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony dále též jen o. s. ř. ),
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. 5. 2017 JUDr. Ivana Kudrnová pověřený člen senátu