20 Cdo 1931/2001
Datum rozhodnutí: 22.05.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1931/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného nezletilého M. R., nar. 13. 11. 1987, zastoupeného matkou O. S., proti povinnému K. R., zastoupenému advokátkou, pro výživné srážkami ze mzdy povinného, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 15 E 17/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 5. 2001, č.j. 21 Co 171/2001-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný podal dovolání proti v záhlaví označenému rozhodnutí krajského soudu; podáním ze dne 22. 10. 2001, došlým soudu prvního stupně 25. 10. 2001, vzal dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, oprávněnému žádné prokazatelné náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu