20 Cdo 1930/2007
Datum rozhodnutí: 28.04.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1930/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Č. P., s.r.o., proti povinné D. M., pro částku 10.767,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 16 Nc 12313/2005, o dovolání JUDr. L. N., soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích z 30. 11. 2006, č. j. 22 Co 515/2006-123, takto:I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud k odvolání povinné zrušil usnesení z 12. 10. 2006, č.j. EX 052-6127/2005-114, jímž soudní exekutor určil cenu nemovitostí.

V dovolání, jímž se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí a jeho vrácení krajskému soudu k dalšímu řízení, soudní exekutor namítá, že jeho odůvodnění spočívá na nesprávném právním posouzení ustanovení § 336 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení, jímž odvolací soud zrušil rozhodnutí soudního exekutora a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze dovodit ani z ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení podle § 219a a § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v rozhodném znění, navíc nemeritorní (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 10, ročník 1998 pod poř. č. 61), není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

Dovolání bylo odmítnuto, oprávněné, jež by jinak měla právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, takové náklady (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. dubna 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu