20 Cdo 1929/2009
Datum rozhodnutí: 22.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1929/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněných a) J. R., b) V. V., obou zastoupených advokátem, proti povinným 1. S., spol. s r. o., 2. O. Ch., 3. Ing. B. S., zastoupenému advokátkou, za účasti manžela 2. povinné V. Ch., zastoupeného advokátem, pro 28.800.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 16899/2003, o dovolání manžela 2. povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2005, č. j. 54 Co 415, 416/2005-98, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozhodnutím odvolací soud odmítl podle § 44 odst. 10, věty druhé, zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb.), odvolání manžela 2. povinné V. Ch. proti usnesení ze dne 23. 9. 2003, č. j. 13 Nc 16899/2003-4, ve znění opravných usnesení ze dne 30. 3. 2004, č. j. 13 Nc 16899/2003-39, a ze dne 1. 9. 2004, č. j. 13 Nc 16899/2003-53, jímž obvodní soud nařídil k vymožení blíže specifikovaného peněžitého plnění podle svého vykonatelného rozsudku ze dne 22. 3. 2001, č. j. 9 C 283/94-148, exekuci a jejím provedením pověřil, soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl manžel 2. povinné podáním ze dne 11. 6. 2007 (adresovaným Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4), posouzeným podle jeho obsahu jako dovolání, neboť mimo jiného sledovalo zrušení v záhlaví označeného usnesení odvolacího soudu.


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ). Neobsahuje-li rozhodnutí poučení o dovolání, o lhůtě k dovolání nebo o soudu, u něhož se podává, nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že dovolání není přípustné, lze podat dovolání do čtyř měsíců od doručení (§ 240 odst. 3, věta druhá, o. s. ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující pouze poučení o nepřípustnosti dovolání doručen V. Ch. dne 24. 11. 2005 (písemnost převzala 2. povinná). Dovolání, adresované soudu prvního stupně, jmenovaný podal k poštovní přepravě dne 11. 6. 2007.


Posledním dnem lhůty, v níž mohl dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl v důsledku nesprávného poučení odvolacího soudu o nepřípustnosti dovolání pátek 24. 3. 2006; dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 3, větě druhé, o. s. ř. Na tomto závěru nic nezmění ani to, byl-li dovolatel následně soudem vyzýván k doplnění svého podání usnesením ze dne 4. 5. 2007 na čl. 157, ke zvolení advokáta usnesením ze dne 26. 11. 2007 na čl. 164, a ani to, že advokát mu ustanovený usnesením soudu ze dne 11. 12. 2008, č. j. 13 Nc 16899/2003-200, dovolání doplnil.


Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o. s. ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. července 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu