20 Cdo 1927/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 1927/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, adresa pro doručování Územní pracoviště Praha východ, Praha 9, Veltruská 586, proti povinnému J. P., pro 147.130,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 27EXE 6/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2012, č. j. 22Co 309/2012-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 15. března 2012, č. j. 27EXE 6/2012-17, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce nařízené svým usnesením z 3. ledna 2012, č. j. 27EXE 6/2012-6.

Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo sepsáno advokátem. Protože ze spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 7. května 2013, č. j. 27EXE 6/2012-45, vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení zvolil advokáta, který dovolání sepíše; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo dovolateli doručeno 20. května 2013, ten však vytčený nedostatek neodstranil a na výzvu soudu nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. července 2009 do 31. prosince 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. srpna 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu