20 Cdo 1907/2012
Datum rozhodnutí: 26.07.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř., § 44 odst. 7 předpisu č. 120/2001Sb. ve znění od 01.11.2009
20 Cdo 1907/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné FREEDOM Investment s.r.o. , se sídlem v Praze 1 - Novém Městě, Václavské náměstí 846/1, identifikační číslo osoby 282 44 192, zastoupené Mgr. Antonínem Novákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Pavelčákova 6/11, proti povinnému Z. S. , pro 1.008,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 98 EXE 10480/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2011, č. j. 10 Co 1102/2010 - 36, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 8. 2010, č. j. 98 EXE 10480/2010 - 13, nařídil podle elektronického platebního rozkazu téhož soudu ze dne 23. 3. 2009, č. j. 157 EC 33/2009 - 7, k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 1.008,- Kč spolu se specifikovaným úrokem z prodlení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 8.154,- Kč a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 1. 2011, č. j. 10 Co 1102/2010 - 36, podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném od 1. 11. 2009, odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně odmítl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. ledna 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 7 exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 11. 2009, odmítnuto odvolání, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. července 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu