20 Cdo 1906/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1906/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr.Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné C. K., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému K. S., zastoupeného advokátem, vyklizením bytu a vymožení částky 6.950,- Kč prodejem movitých věcí povinného, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 4 E 427/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2004, č. j. 26 Co 38/2004-26, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jež dříve, než o něm bylo rozhodnuto, vzal svým podáním doručeným soudu prvního stupně dne 21. června 2005 v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnout podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, jež by měla na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady (dle obsahu spisu) nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26.října 2005JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu