20 Cdo 1903/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1903/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné M. S., zastoupené advokátem, proti povinnému A. S., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 24 Nc 2687/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 12. 2004, č.j. 56 Co 612/2004-44, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 8. 6. 2004, č.j. 24 Nc 2687/2004-15, o nařízení exekuce vyklizením bytu.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení, neboť nebylo sepsáno advokátem a z obsahu spisu nevyplývá, že by povinný sám měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 9. 5. 2005, č.j. 24 Nc 2687/2004-60, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Podáním došlým okresnímu soudu dne 31. 5. 2005 dovolatel soudu pouze oznámil, že požádal Českou advokátní komoru o přidělení advokáta. Advokátka Mgr. V. F., kterou dovolatel v záhlaví dovolání uvedl jako svoji zástupkyni, přípisem ze dne 25. 5. 2005 sdělila, že povinného nezastupuje a že je z jeho strany neseriozní, že ji jako zástupkyni uvádí.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod č. 64) týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2005

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu