20 Cdo 1902/2008
Datum rozhodnutí: 27.11.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1902/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněných S. v. a k., a.s., zastoupených advokátem, proti povinné A. H., pro 23.112,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 Nc 4173/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 11. 2006, č.j. 25 Co 448/2006-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 5. 2006, č.j. 7 Nc 4173/2006-7, jímž okresní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 9. 5. 2005, č.j. 3 C 140/2002-114, k vydobytí pohledávky ve výši 23.112,80 Kč s 0,05% úroky z prodlení denně od 30. 8. 2002 do zaplacení, pro náklady přecházejícího řízení ve výši 28.275,-Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. J. F., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen o.s.ř. /).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 19. 2. 2007, č.j. 7 Nc 4173/2006-35, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě čtyř týdnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, jež jí byla doručena 26. 2. 2007, dovolatelka reagovala žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 9. 2007, č.j. 7 Nc 4173/2006-72, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 2. 2008, č.j. 25 Co 574/2007-80, zamítl.

Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 27. listopadu 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu