20 Cdo 1901/2003
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 písm. b) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1901/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Mgr. L. G., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. R., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 71 E 1041/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.1.2003, č.j. 13 Co 13/2003-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinného.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal povinný dovolání; jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením doručeným dne 7.7.2003 vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení odstranil (zvolil si zmocněncem advokáta), a poučil jej, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na tuto výzvu povinný neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu