20 Cdo 1892/2006
Datum rozhodnutí: 22.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1892/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné D. s. r. o., proti povinnému L. B., pro 14.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 0 Nc 9446/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2005, č.j. 21 Co 472/2005-29, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 23. 5. 2005, č.j. 0 Nc 9446/2005-16, jímž Okresní soud v Hradci Králové k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 14.000,- Kč s 19% úroky z prodlení od 22. 4. 1996 do zaplacení nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 7. 11. 1995, č.j. Ro 2190/95-4, exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil JUDr. J. F., soudního exekutora.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu (podle obsahu podání) dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 27. 3. 2006, č.j. 0 Nc 9446/2005-41, doručeným dne 24. 4. 2005, vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení rozhodnutí zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné (jím sepsané) dovolání; jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatele též poučil o možnosti požádat soud o ustanovení advokáta postupem podle § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). Povinný zůstal nečinný.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř., plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel navzdory takovému opatření ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu